curl -L https://gitlab.com/spiritysdx/za/-/raw/main/ecs.sh -o ecs.sh && chmod +x ecs.sh && bash ecs.sh `测评频道: h...